Els 7 pecats capitals dels bancs

Xifres clau

Coeficient de palanquejament calculat - Dades 2011

(total d'actius menys actius immaterials / totals capital Tier 1))

Fonts: Elaboració pròpia sobre la base dels informes anuals de 2011 de Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, Unicaja, Popular, Catalunya Banc, B. Sabadell, BMN, NCG, Ibercaja, Bankinter, B. València, Kutxa, Colonya Caixa Pollença i Caixa d'Enginyers.

Explicació

Com avaluar si un banc està poc o molt endeutat? Un mitjà per saber-ho és calcular el seu coeficient de coeficient d'apalancamentapalancament
Ràtio corresponent al coeficient entre el total dels actius i el capital propi del banc (Total actius / Capital Tier 1).
. Com més elevat sigui aquest coeficient, major és la part del deute en el finançament d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
del banc (préstecs, accions, obligacions, instruments derivats, etc.). Al revés, com més baix sigui, més elevada serà la part dels fons propis en el finançament dels actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
del banc.
El gràfic superior ens indica el grau de palanquejament de les 16 entitats espanyoles. El cas més extrem és el del Banc de València, on el coeficient de palanquejament era de 61,7 (per cada euro de fons propis tenia 61,7 d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
), similar al de Dexia a Bèlgica.
Encara que aporti una indicació sobre el nivell d'endeutament d'un banc, el coeficient d'apalancament no aporta en canvi cap element de resposta sobre la naturalesa del deute. Ara bé, certes fonts de finançament són més llargues i estables que unes altres. És el cas particular dels dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
de clients o dels títols de deute a llarg termini. Al revés, els deutes a curt terminiDeute a curt termini
Correspon a una suma de diners presa a préstec a curt termini (sovint inferior a 1 any) per un banc, i que es deu per tant al creditor prestador.
constitueixen fluxos de finançament molt inestables.