Els 7 pecats capitals dels bancs

Xifres clau

Part de préstecs i actius financers* en el total d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
- Dades 2011 

Fonts: Elaboració pròpia sobre la base dels informes anuals de 2011 de Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, Unicaja, Popular, Catalunya Banc, B. Sabadell, BMN, NCG, Ibercaja, Bankinter, B. València, Kutxa, Colonya Caixa Pollença i Caixa d'Enginyers.

*Per "actius financers" s'entén aquí únicament els actius adquirits orientats principalment a la venda o a la compra a curt termini. S'inclouen també en aquesta categoria els instruments derivats, excepte si estan designats com a instruments de cobertura.

El risc immobiliari, especulant en l'economia real

La bombolla immobiliària a Espanya iniciada a finals del segle passat no té explicació sense la participació activa del sistema financer espanyol, que no només va trobar en els mercats internacionals tot el finançament necessari per expandir sense límit el seu crèdit a llars i empreses que adquirien a preus cada vegada més creixents seus habitatges o locals comercials sinó que també es va involucrar directament en inversions directes en la promoció immobiliària on els beneficis esperats ja no provenien de la intermediació financera sinó directament de l'activitat especulativa derivada de les expectatives de grans beneficis pels preus creixents esperats dels immobles. Els actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
generats per l'activitat immobiliària es classifiquen en tres grans partides: el crèdit a la construcció i promoció immobiliària, les hipoteques a llars i els actius immobiliaris adjudicats per l'impagament de deutes.

Repartiment d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
de les entitats. Dades 2010.

Banco Base: fusió fallida posteriorment de CAM (va ser adquirida el 2011 per Sabadell) i Liberbank

Fonts: AFI, memòria del Banc de València i elaboració pròpia amb dades proporcionades per les entitats a la CNMV en compliment d'instruccions del Banc d'Espanya sobre exposició a riscos immobiliaris.

Explicació

Com distingir als bancs que financen l'economia real dels quals juguen en el casino financer?
El primer gràfic aclareix aquesta pregunta: per a cadascuna de les 16 entitats analitzades, es distingeix la part dedicada als seus préstecs (crèdits a particulars ia empreses) i la part dedicada als seus actius financers adquirits orientats a la venda a curt termini. Creiem que la capacitat dels bancs per servir als seus clients es mesura segons l'extensió de les seves activitats de préstec. Al revés, la seva inclinació per servir als seus propis interessos es mesura segons l'amplitud de les seves activitats mercantilsActivitats de mercat
Operacions de compravenda de productes financers (accions, futurs, productes derivats, opcions, rebuts de dipòsit, etc.) realitzades amb l'objectiu d'obtenir un benefici a curt termini.
. Si bé clarament es distingeix la importància de les quotes de la cartera de negociació sobre el total d'actius de Santander, BBVA i Bankia respecte a de les altres entitats, també és cert que són clarament inferiors a les d'altres bancs sistèmicsInstitucions financeres d'importància sistèmica (“SIFIs” en anglès)
Institucions la fallida eventual de les quals tindria conseqüències significatives en el sistema financer i en l'economia real, particularment a causa de la seva grandària, la seva complexitat i la seva interdependència (amb altres institucions financeres).
europeus com Deustche Bank (59% dels seus actius són en cartera de negociació), BNP Paribas (42%) o Crédit Agricole (26%).
No obstant això s'observa en el segon gràfic el repartiment entre crèdit immobiliari i no immobiliari i l'especial intensitat del primer a algunes entitats financeres com Catalunya Caixa o Ibercaja a on menys del 10% dels actius corresponien a crèdits no immobiliaris o Banco Base on el 20% dels actius estava invertit en crèdits a la construcció i promoció immobiliària. No es disposa de dades més recents desagregades ni són directament comparables als del primer gràfic.

Annex: Els Stress Test de la banca del 2011 de l'Autoritat Bancària Europea (European Banking Authority-EBA)

Amb dades de tancament de balanç de 2010 l'EBA ha realitzat diversos "Stress Test"Stress test
Simulacions que l'Autoritat Bancària Europea (EBA) va obligar als estats membres a fer a les seves entitats financeres en els anys 2010 i 2011 per  [...]
entre les entitats europees. Si bé les dades són incompletes i no coincideixen amb les dades anteriors per a les entitats espanyoles mostrem la comparativa entre la selecció d'entitats espanyoles i les 20 primeres entitats europees no espanyoles així com la suma agregada de tot el stress test.

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'EBA

Com es pot observar, l'exposició immobiliària de les entitats espanyoles era 10 punts superior en hipoteques residencials a les no espanyoles però inferior a les activitats més especulatives de crèdit comercial immobiliari, destacant en aquest aspecte Danske Bank i Royal Bank of Scotland.