Els 7 pecats capitals dels bancs

Picardia

Si existeix un art en el qual els bancs s'han convertit en mestres, és el de l'ocultació. Molts d'ells usen multitud de subterfugis per maquillar els seus comptes, contornejar les regles de prudència financera o eludir impostos. En el nucli d'aquestes estratègies fraudulentes, els paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
 juguen un paper determinant. La presència dels bancs en aquestes jurisdiccions secretes contribueix àmpliament a alimentar la inestabilitat financera.

 

La transgressió convertida en norma 

Els bancs són, des de lluny, els primers usuaris dels paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
. L'opacitat oferta per aquests els permet gaudir de tres avantatges principals. La primera és d'ordre reglamentari: els paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
garanteixen als bancs la possibilitat de dur a terme activitats especulatives sense haver de respectar les regles de prudència financera vigents en altres països. Aquests registren allí, per exemple, vehicles fora de balançBalanç
“Foto” de finalització d'any dels actius (el que la societat posseeix) i passius (el que la societat deu) d'una societat.  [...]
, per revendre els seus crèdits dubtosos. Aquesta operació, anomenada "titulització"Titulització
Tècnica financera que permet a un establiment financer transferir el risc d'impagament d'un crèdit transformant-lo en producte financer complex, negociable al mercat.
, els permet extreure els crèdits del seu balançBalanç
“Foto” de finalització d'any dels actius (el que la societat posseeix) i passius (el que la societat deu) d'una societat.  [...]
i escapar d'aquesta forma a les exigències de fons propisFons propis (o capital propi)
Designen el capital que un banc no ha de demanar prestat, i que per tant no haurà de pagar. Aquests fons provenen d'accionistes, que els  [...]
que els són imposades.
  L'existència d'un règim fiscal feble o inexistent, sostingut per l'anonimat, constitueix el segon avantatge ofert pels paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
. Els bancs els utilitzen per pagar menys impostos, fructificar discretament i al menor cost fiscal el patrimoni dels seus clients amb més poder, gestionar els salaris dels seus directius d'alta remuneració per eludir el fisc, o fins i tot proporcionar serveis d' "optimització fiscal" a les multinacionals. Per exemple, al maig de 2012, el diari Libération revelava com, des de 2005, el banc BNP Paribas s'aprofitava de la possibilitat oferta per la legislació de Luxemburg per comercialitzar amb els seus clients amb més poder adquisitiu més  una SICAVSICAV (o societat d'inversió de capital variable)
Societat que el seu objectiu principal és gestionar una cartera de títols per compte de subscriptors. Cadascun d'ells posseeix una fracció del conjunt,  [...]
 de dret luxemburguès destinada a sostreure dels impostos una part dels seus estalvis.
Finalment, les places offshoreOffshore (literalment, “allunyat de la costa”)
Terme utilitzat per parlar de la inversió de capitals a l'estranger, generalment paradisos fiscals, per optimitzar els recursos financers.
també constitueixen per als bancs un paradís judicial: la justícia no n'aplica regles tan estrictes (per exemple sobre l'origen dels fons en trànsit) i es nega sovint a cooperar amb les autoritats d'altres països. Un informe del Senat americà datat del juliol de 2012 demostra per exemple com HSBC va facilitar operacions de blanqueig dels diners de la droga dels càrtels mexicans. La filial mexicana del banc britànic hauria obert prop de 50.000 comptes a clients a les Illes Caiman relacionades amb el crim organitzat.

Inestabilitat i opacitat: les dues cares de la mateixa moneda 

L'opacitat oferta pels paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
contribueix a alimentar la inestabilitat en el sistema financer, per dues raons principals. En primer lloc, anima els bancs a allotjar riscos excessius en aquestes jurisdiccions secretes. Ara bé, quan aquests es materialitzen, les pèrdues registrades poden fins i tot amenaçar l'existència mateixa d'aquests bancs, obligant a les autoritats públiques a que els ajudin. Per exemple, el banc britànic Northern Rock va fallir a principis de la crisi de 2007, quan va ser incapaç de refinançar el seu deute allotjat en "Granite", la seva filial establerta a l'illa de Jersey. De la mateixa forma, el banc de negocis americà Bear Stearns va fallir al març de 2008, després que els seus fons especulatius situats a les Illes Caiman i a Irlanda registressin pèrdues significatives. 
En segon lloc, les formes de confidencialitat ofertes pels paradisos fiscalsParadís fiscal
Territori caracteritzat pels cinc criteris (no acumulatius) següents: (a) l'opacitat (a través del secret bancari o un altre mecanisme, com els trusts);  [...]
reforcen la desconfiança entre els bancs: un sospita de l'altre d'ocultar riscos a través de les seves activitats offshoreOffshore (literalment, “allunyat de la costa”)
Terme utilitzat per parlar de la inversió de capitals a l'estranger, generalment paradisos fiscals, per optimitzar els recursos financers.
. Però en períodes de crisi, aquesta desconfiança recíproca degenera molt sovint en moviments de pànic. És el que es va produir per exemple en 2008: els bancs europeus van rebutjar prestar-se diners entre ells, obligant el Banc Central Europeu (BCE) a alleujar els bancs en dificultats per pal·liar el gel del mercat interbancariMercat interbancari
Mercat reservat als bancs perquè s'intercanviïn entre ells actius financers i es concedeixin préstecs a curt termini. També és al mercat interbancari on el Banc Central Europeu (BCE) intervé per aportar o recuperar liquiditat (gestió de la massa monetària per controlar la inflació).
 [veure Vampirisme].