Els 7 pecats capitals dels bancs

Xifres clau

Costos ja executats de l'Estat espanyol i de la Unió Europea (MEDE) derivats del rescat del sector financer espanyol (2008-2012) -en milers de milions € -

Total acumulat: 163.219 milions d'euros.
Fonts: FROB, Banc d'Espanya, CNMV, Tresor d'Espanya, FGD, Comissió Europea i La Caixa

Explicació

L'Estat espanyol havia concedit fins a finals de 2012 ajudes a la liquiditat i solvència de les institucions financeres espanyoles més afectades per la depreciació de la seva cartera d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
relacionats amb el sector immobiliari per valor de 126.254 milions d'euros (equivalent al 12% del PIBPIB
Indicador que suma els valors afegits de totes les empreses que operen dins del territori nacional. Comptabilitza el conjunt de les activitats generadores d'ingressos dins d'un territori, és a dir, la riquesa monetària total d'un país.
) . A aquestes ajudes cal afegir les procedents d'Europa a través del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE,-ESM en anglès-) per valor de 36.965 milions d'euros fins a finals del 2012 (4% del PIBPIB
Indicador que suma els valors afegits de totes les empreses que operen dins del territori nacional. Comptabilitza el conjunt de les activitats generadores d'ingressos dins d'un territori, és a dir, la riquesa monetària total d'un país.
). Els ajuts de l'Estat espanyol inclouen les injeccions de capital, les emissions de deute avalades per l'Estat, els esquemes de protecció d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
per a cobertura de pèrdues ocultes a favor de les entitats que han absorbit entitats descapitalitzades, l'aportació al fons d'actius immobiliaris problemàtics (SAREB) i les facilitats de crèdit del Banc d'Espanya. No inclouen els límits màxims d'avals concedits per l'Estat i el MEDE però no utilitzats, i que amb dades subministrades a la Comissió Europea sumen 320.000 milions d'euros.
Les xifres tampoc no inclouen les facilitats de liquiditat del Banc Central Europeu concedides directament als bancs espanyols (413.000 milions d'euros d'increment de préstecs nets des de la crisi de Lehman Brothers el 2008 fins a finals de 2012). Tampoc no inclou el finançament indirecte del BCE a les entitats espanyoles a través del Banc d'Espanya mitjançant el sistema Target, per finançar els dèficits de la balança per compte corrent i de capitals i la sortida de capitals accelerada des de finals del 2011 i durant bona part del 2012 (331.000 milions d'euros d'increment de passiu net fins a finals del 2012) i que les entitats no podien cobrir en els mercats internacionals.
En resum, 1,23 bilions d'euros dels passius bancaris espanyols estan apalancats al BCE, enfront dels 0,59 bilions de setembre de 2008. El desembre de 2012, els passius nets de les entitats espanyoles amb el BCE representaven el 30% del total de passius dels seus balanços.

Balanç de l'Eurosistema amb les entitats espanyoles (1999-2012)
- en milions € -

Fonts : Banc d'Espanya