Els 7 pecats capitals dels bancs

Limitar les ajudes als bancs

L'experiència recent torna a demostrar de quina manera els bancs aconsegueixen mutualitzar les seves pèrdues carregant-les al conjunt de la societat. És doncs urgent aplicar mesures perquè els fracassos bancaris pesin menys en el contribuent. 

 

Reforçar la contribució del sector privat en la resolució de les crisis bancàries 

TLa primera disposició consisteix a obligar els bancs a posseir en el seu balanç un import mínim d'obligacions convertibles, és a dir, títols de deute (emesos pel banc a inversors privats) que poden convertir-se en accions ordinàries si el banc arriba a considerar-se no viable per l'autoritat supervisora. Tal mesura permet reduir significativament els costos provocats per la fallida o insuficiència eventual del banc en el contribuent, obligant els inversors privats a extingir una part significativa de les pèrdues registrades per aquest últim. 

Obligar els bancs a cobrir els seus dipòsits d'estalvi 

La segona mesura, proposada per l'economista Eric De Keuleneer, consisteix a obligar els bancs que tenen dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
a donar actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
de bona qualitat i ben diversificats com a garantia per cobrir els seus dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
d'estalvi. En cas de fallida bancària, l'Estat podria beneficiar-se d'aquestes garanties, la qual cosa reduiria els costos vinculats a un eventual pla de rescat. 
Cal esmentar que actualment molts bancs utilitzen els seus millors actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
 (crèdits, bons de l'Estat, títols financers, etc..) per constituir garanties (considerades com a "col·laterals") amb altres bancs i inversors creditors o contrapartides de derivatsProducte derivat
Instrument financer utilitzat a l'origen per protegir els inversors contra variacions inesperades de tipus d'interès, tipus de canvi, cotitzacions d'una acció,  [...]
. Així, en cas de fallida del banc, els millors actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
 serveixen primer per compensar aquests creditors "coberts", a costa dels dipositants que, per la seva banda, queden confinats a un nivell de prestador de segona fila, de subordinat. La present proposta pretén precisament respondre a aquest problema, on el banc atorgaria també als dipositants una "cobertura"Cobertura
Operació financera adreçada a anullar o reduir el risc d'un actiu o passiu financer en possessió d'una empresa o d'un particular.
.